[O nas]

Siedziba kancelarii znajduje się w Warszawie, natomiast prowadzenia wielu spraw podejmujemy się również na terenie innych miast. Wspieramy naszych klientów w szczególności w obszarze prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawie odszkodowawczym z uwzględnieniem tematyki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kancelaria dochodzi w imieniu Klientów świadczeń między innymi z tytułu skomplikowanych wypadków komunikacyjnych, w budownictwie, wypadków przy pracy, błędów medycznych, wypadków w rolnictwie oraz szkód w mieniu (kradzież, pożar, zalanie i inne). Udzielamy pomocy prawnej kredytobiorcom w tzw. „sprawach frankowych”. Z powodzeniem od lat prowadzimy w imieniu naszych klientów postępowania przeciwko bankom, uzyskując dla nich unieważnienia umów. Wszechstronnie wspieramy również naszych klientów w prowadzeniu biznesu, zapewniając im obsługę prawną przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą kancelarii.
Czytaj dalej

[Najczęściej zadawane pytania]

Tutaj znajdziesz pytania ktore najczęściej zadają mi moi klienci może coś Ci pomoże?

Nie jest rzadkością, gdy osoba występująca przed sądem bądź potrzebująca pomocy prawnej profesjonalnego prawnika, nie posiada wystarczających środków na opłacenie usług radcy prawnego bądź adwokata. Osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji może złożyć do Sądu wniosek o zwolnienie jej od konieczności ponoszenia kosztów sądowych. Wraz z wnioskiem osoba taka może ubiegać się o przyznanie jej profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Co ważne, taką możliwość w postępowaniu cywilnym posiada zarówno osoba inicjująca postępowanie - powód, bądź wnioskodawca, a także osoba pozwana czy uczestnik postępowania. Formułując wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, trzeba wypełnić oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym - którego formularz znajduje się z zakładce (dokumenty do pobrania) a także dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składając Sądowi wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu – można wskazać konkretnego adwokata bądź radcę prawnego, co do którego mamy zaufanie. Ponadto wielu pełnomocników, świadczących pomoc prawą osobom w trudnej sytuacji, zgodzi się na rozłożenie płatności na korzystne dla klienta raty. 


Pomimo tego, iż wydany i doręczony nam nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, może pozornie wyglądać niegroźnie – może nie przypominać orzeczenia sądu (ma postać wydruku elektronicznego), w istocie jednak nim jest, a co za tym idzie wywołuje określone skutki prawne dla pozwanego. Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawany jest przez Sąd bądź referendarza sądowego jedynie na podstawie twierdzeń powoda - niezweryfikowanych w świetle dowodów i doręczany pozwanemu wraz z odpisem pozwu. Co istotne pozwem składanym w tym postępowaniu objęte mogą być jedynie roszczenia pieniężne, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Powód w treści pozwu składanego w ten sposób powołuje się jedynie na istnienie określonych dowodów. Od osoby, która otrzyma od Sądu nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym zależeć będzie jak wyglądać będzie jej dalsza sytuacja procesowa. Może ona bowiem, zaniechać jakiejkolwiek aktywności, uznając opisane w pozwie twierdzenia za prawdziwe, wówczas nakaz zapłaty uprawomocni się, a wierzyciel zyska tytuł egzekucyjny, bądź też złożyć sprzeciw w ustawowym terminie. Wnieść można go drogą elektroniczną poprzez stronę www.e-sad.gov.pl, bądź tradycyjnie, sporządzając go w wersji „papierowej” w terminie 14 dni od dnia doręczenia go nam z Sądu. Sprzeciw jest środkiem zaskarżenia i jednocześnie pismem procesowym, wobec czego musi spełniać wymogi formalne pisma procesowego ujęte w kodeksie postepowania cywilnego. Należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany - Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Nie jest to pierwsze pismo w sprawie wobec czego nie jest wymaganym wskazanie adresów stron. Niezbędnym jednak będzie wskazanie sygnatury akt (numeru pod którym Sąd zarejestrował sprawę, wskazanego w nakazie). Formułując sprzeciw, należy zaznaczyć także, iż jest on wnoszony od konkretnego nakazu zapłaty. Wreszcie sprzeciw powinien zostać podpisany przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika lub też opatrzony podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Pełnomocnictwo procesowe udzielane radcy prawnemu bądź adwokatowi jest niczym innym jak upoważnieniem go do dokonywania czynności przed sądem w imieniu i na rzecz jego Mocodawcy (Klienta). Co do zasady zakres umocowania pełnomocnika określa Mocodawca w oświadczeniu o udzieleniu pełnomocnictwa. Odróżnić należy od niego pełnomocnictwo materialne, które dotyczy dokonywania w imieniu Mocodawcy czynności materialno-prawnych. Zgodnie z treścią art. 88 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwa procesowe dzieli się na pełnomocnictwa ogólne (do zastępowania mocodawcy we wszelkich procesach i we wszystkich instancjach) lub do prowadzenia poszczególnej/poszczególnych (konkretnych/konkretnej) sprawy. Wzór pełnomocnictwa procesowego ogólnego dostępy jest w zakładce (dokumenty do pobrania).

[Dokumenty do pobrania]

pokaż więcej

odwołanie od decyzji ubezpieczycela

Wzór oświadczenia o stanie majatku rodzinnym

Wzór sprzeciwu

pokaż więcej

[Kontakt]

Kancelaria Radcy Prawnego

Cezary Gotkowski

Adres

ul. Rokokowa 116

01-910 Warszawa

Adres korespondencyjny/biuro

ul. Widok 8 pietro 5

00-023 Warszawa

NIP: 759 169 58 12

REGON: 180702290

mBank: 06 1140 2004 0000 3402 7632 6384

[Zadaj pytanie]

Wypelnij poniższy formularz a otrzymasz darmową wycenę realizacji uslugi
Załączniki
Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu +48
Temat wiadomości


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria radcy Prawnego z siedziba w Warszawie przy ul. Żeromskiego 1/482, 01-887 Warszawa

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane w formularzu pytanie. Możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.